Postać
Józef Milewski 1859-1916

Urodził się w Poznaniu 20 marca 1859 r. w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Ukończył Gimnazjum Świętej Magdaleny w rodzinnym mieście, następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, by później kontynuować je w Berlinie i Lipsku. Stopień doktora praw zdobył w 1883 r. w Lipsku. Habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim (1886). W roku 1888 został profesorem nadzwyczajnym ekonomii i skarbowości na Wydziale Prawa UJ, w roku 1892 awansował na profesora zwyczajnego, zaś w 1896 r. został wybrany na członka Akademii Umiejętności. Naukowo zajmował się głównie kwestiami systemu pieniężnego i polityką fiskalną, był pierwszym polskim akademickim ekonomistą, który podjął „kwestię społeczną”, dowodząc, że leseferyzm nie wystarcza do przezwyciężenia konfliktów społecznych, stąd opowiedział się za reformami socjalnymi. W tyn nurcie swej twórczości napisał m.in. Obecny stan kwestii monetarnej (1886), W sprawie waluty (1887), Bankructwo monometalizmu (1889), W sprawie reformy waluty w Austro-Węgrzech (1892), Stosunki monetarne w drugiej połowie XIX wieku (1894), Cła opiekuńcze (1888), Budżet i kredyt publiczny (1898), Polityka ekonomiczna (1905, wraz z Włodzimierzem Czerkawskim). W latach 1894-1900 był posłem do austriackiej Rady Państwa, następnie w latach 1901-1914 posłował do Sejmu Krajowego we Lwowie z ramienia krakowskich konserwatystów; tam, jako przeciwnik polityki Michała Bobrzyńskiego, zbliżył się do środowiska podolaków. W okresie rosyjskiej okupacji Galicji Wschodniej Milewski podczas I wojny światowej przebywał we Lwowie, w czerwcu 1915 roku został przez władze rosyjskie uznany za zakładnika i wywieziony w głąb Rosji. Zmarł na wygnaniu w Kijowie 18 stycznia 1916 r. Jego najobszerniejszą rozprawą polityczną było Zagadnienie polityki narodowej (1909, II wyd. 1913). W roku 1905 wydał wraz z Michałem Bobrzyńskim i Władysławem Leopoldem Jaworskim książkę pt. Z dziejów odrodzenia politycznego Galicji 1859-1873 - wybór źródeł ukazujących początki galicyjskiej autonomii. Ważne były także jego broszury W sprawie utrzymania ziemi w naszem ręku (1884), Zdobycze i iluzje postępu w XIX wieku (1901), Wykład o kulturze politycznej (1912). Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ wydały wybór pism Milewskiego pt. Zdobycze i iluzje postępu (Kraków 2013, seria Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej).