Postać
Dariusz Szpoper

 

Dariusz Szooper (ur. 1963), prawnik, profesor nauk prawnych. Tytuł doktora uzyskał 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu broniąc dysertację zatytułowaną Konserwatyści polscy byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Myśl polityczna i działalność w latach 1904-1939. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na tym samym wydziale na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862 w roku 2002. W  2010 r. na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Do 2013 r. pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ds. studenckich. Obecnie zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracuje również w Instytucie Ekonomicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Profesor pełni ponadto wiele funkcji jest m.in.: członkiem Rady Programowej kwartalnika „Pro Fide, Rege et Lege”, Rady Naukowej Instytutu Slawistyki im. Czesława Miłosza przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, a także Rady Naukowej Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie oraz Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego. Prowadził wykłady na zagranicznych uniwersytetach:  Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie oraz w Instytucie Historii Rosyjskiej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, a także na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa. 

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii polskiej myśli politycznej w latach 1831−1862 oraz historii polskiej myśli konserwatywnej na terenie guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego w XIX wieku. Do najważniejszych dzieł można zaliczyć: Aleksander Meysztowicz, Portret polityczny konserwatysty (Gdańsk 2001),  Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej, Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855 – 1862 (Gdańsk 2003), Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851 – 1934) (Gdańsk 2009).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.