Postać
Jacek Bartyzel

 

Jacek Bartyzel (ur. 1956) teatrolog, historyk myśli politycznej, filozof polityki. Studia z filologii polskiej na ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, doktoryzował się  w 1986, habilitował w 2003, a w 2013 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Działacz opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej. W 1979 r. zakładał Ruch Młodej Polski, rzecznik organizacji kierowanej przez Aleksandra Halla w latach 1981-1982.  Współzałożyciel Klubu Konserwatywnego w Łodzi, pełnił do 2012 r. funkcję jego prezesa, obecnie przewodniczący honorowy. W latach 1989–1994 działał w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, następnie zakładał oraz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naczelnej Tradycjonalistyczno-Konserwatywnego Stowarzyszenia „Prawica Narodowa”. Członek honorowy Klubu Zachowawczo Monarchistycznego oraz Organizacji Monarchistów Polskich, a także członek innych organizacji w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – Oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino i Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Obecnie jest kierownikiem Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, pracuje również w WSKSiM w Toruniu.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół filozofii polityki, doktryn politycznych i prawnych, polskiego mesjanizmu, teorii cywilizacji oraz europejskiego i polskiego monarchizmu, a także konserwatyzmu. Do jego najważniejszych prac zalicza się: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009), Prawica-nacjonalizm-monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin-Warszawa 2016).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.