Postać
Maciej Marszał

 

Maciej Marszał (ur. 1968), polski prawnik zajmujący się doktrynami polityczno-prawnymi, doktor habilitowany nauk prawnych,  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego obronił w 1999 r. na podstawie dysertacji Ideologowie Narodowej Demokracji wobec włoskiego faszyzmu i niemieckiego socjalizmu (1926-1939). W 2007 r. na ów wydziale otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939. Zawodowo związany z Katedrą Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Na nim również w latach 2008-2012 sprawował funkcję prodziekana do spraw studentów administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Stowarzyszenia Naukowców Polskich na Litwie w Wilnie, współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego i jej stosunku do totalitaryzmów z szczególnym uwzględnieniem włoskiego faszyzmu. Najważniejsze prace: Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów Narodowej Demokracji 1926-1939 (Wrocław 2001), Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939 (Wrocław 2007), Amica Italia. Polscy prawnicy wobec włoskiego faszyzmu 1922-1939. Wybór pism, (Kraków 2004), Pod znakiem swastyki. Polscy prawnicy wobec Trzeciej Rzeszy 1933-1939. Wybór pism (Kraków 2005) W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939 (Kraków 2008).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.