Postać
Marcin Król

Marcin Król (ur. 1944) – polski filozof polityki, historyk idei, profesor nauk humanistycznych, publicysta oraz nauczyciel akademicki.

Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 1972 r. W latach 70. związany z Polską Akademią Nauk, w okresie 1972-1977 pracował na stanowisku adiunkta. Sygnatariusz Listu 59 przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. (1975 r.). W  roku 1978 współzałożyciel i redaktor niezależnego pisma „Res Publika”. W latach 70. I 80. Publikował również na łamach m.in.: paryskiej „Kultury”, londyńskiego „Aneksu” i „Zapisu”. Był doradcą Solidarności regionu Mazowsze (1980-81). Członek redakcji „Tygodnika Powszechnego” (1982-1987), Działacz Klubu Myśli Politycznej Dziekania (1984-1989). Od 1988, członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W roku 1989 był uczestnikiem obrad okrągłego stołu jako członek zespołu ds. reform politycznych i podzespołu ds. środków masowego przekazu. W takcie wyborów prezydenckich na leżał do komitetu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego (1990). Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i resocjalizacji w kadencji 1996-2002, od 2002 r. prodziekan. Obecnie jest kierownikiem Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej i specjalizacji z Historii Idei. Równocześnie jest redaktorem pisma „Res Publica Nowa”, oraz przewodniczącym rady fundacji im. Stefana Batorego.

Do jego najważniejszych prac można zaliczyć: Style politycznego myślenia: wokół „Buntu młodych” i „Polityki” (Paryż 1979), Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich (Warszawa 1982), Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku, (Warszawa 1985), Historia i polityka. Wybór publicystyki Adolfa Bocheńskiego (Warszawa 1989), Europa w obliczu końca (2012).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.