Postać
Piotr Szymaniec

Piotr Szymaniec – doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa; pełnomocnik rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa ds. nauki i współpracy międzynarodowej. 

Stopień naukowy doktora uzyskał w 2012 r. na podstawie pracy Myśl polityczno-prawna Adama Fergusona. Obecnie prowadzi badania w ramach realizowanego w PWSZ Wałbrzych grantu NCN „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)”.

Jego zainteresowania skupiają się przede wszystkim na historii i ewolucji myśli polityczno-prawnej. Jest autorem wstępów w wyborach pism: Fryderyk Skarbek, Gospodarstwo narodowe (Kraków 2013), Wawrzyniec Surowiecki, O upadku przemysłu i miast w Polsce (Kraków 2014), a także m.in. monografii: Koncepcje wolności religijnej. Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej (Wrocław 2017).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.